سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه 
استاد 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسير 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسیر 
تدریس 
دانشکده اصول دین 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسیر 
همکاری 
توجه : موارد ستاره دار (*) اجباری هستند. 
توجه : موارد ستاره دار (*) اجباری هستند. 
 
 
توجه : موارد ستاره دار (*) اجباری ه 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسير  
تدریس 
دانشكده اصول دين 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسير 
تدریس 
توجه : موارد ستاره دار (*) اجباری هستند. 
مدرس 
 
 
توجه : موارد ستاره دار (*) اجب 
همکاری 
مراکز تحقیقات ارشاد 
--- 
 
 
علمى 
همکاری 
مطالعات زنان 
--- 
 
 
علمى 
همکاری 
دارالحدیث 
--- 
 
 
علمى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامى 
--- 
 
 
علمى