کار ترجمه را نمی توان ارزش گذاری کرد
57 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اسفند 1379 - شماره 55 )(1 صفحه - از 10 تا 10)
تعداد شرکت کننده : 0