جایگاه اکثریت و اقلیت در قرآن کریم
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : بهنام فرزانه
دانلود