کلیة علوم القرآن
55 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده علوم قرآنی
نام استاد/نام دانشجو : حسین خانجوس
پیامبر(ص) و اهلبیت(ع)، آگاه ترین افراد به معنای کلام الهی هستند. بنابراین، صحیح ترین تفسیر از قرآن کریم تفسیری است که از زبان آنها بیان شود. این تفسیر به شکل روایات تفسیری در اختیار ما قرار گرفته است؛ روایاتی که در پی تبیین معنای آیات قرآن هستند. برخی از این روایات، بصورت خاصّ و مستقیم ناظر به آیه ای هستند و برخی دیگر در ذیل آیه خاصّ وارد نشده بلکه مرتبط با آن آیه هستند. روایاتی که ناظر به آیه خاصی هستند، در پی بیان مصداق، تفسیر آیه، شأن نزول، قرائت و ... هستند. برخی روایات ائمه(ص) سبب نزول آیه را بازگو می¬کنند؛ برخی دیگر، شیوه صحیح قرائت آیه را بیان می کنند. دسته دیگری از روایات، مصداقی را برای آیه ارائه می نمایند و دسته ای دیگر نیز معنای آیه را تشریح می نمایند. در این پژوهش کوشیده ایم با استناد به روایات خاصّ و عام و بهره گیری از آراء مفسران و ادیبان، تفسیری روان از آیات را ارائه دهیم. سوره مبارکه حشر پنجاه و نهمین سوره قرآن است. در یک تقسیم بندی می¬توان سوره را به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول که شامل آیات 1 تا 17 می باشد، مباحثی اجتماعی مطرح شده است. در این بخش، ماجراي يهود بنی-النضیر و نقض عهد و پیمان¬شکنی آنها بازگو شده است. مسأله فیء، عدالت اقتصادی، نداشتن حسادت و کينه¬ورزی، ایثار، آمرزش طلبی، نفاق و دورويي و فريب¬کاري از جمله مسائلي است که در این بخش تبيين شده است. اهلبیت(ع) در روایات خود بخوبی این موضوعات را تبیین نموده¬اند. در بخش دوّم که مشتمل بر آیات 18 تا 24 می¬باشد، مباحثی اعتقادی مطرح شده است. در این بخش نيز به مسائلي همچون، تقوا، آينده¬نگري و عاقبت انديشی، عدم فراموشی خداوند، عظمت قرآن مجید و نامهای مبارک خداوند (اسماء الله الحسنی) اشاره شده است. اهلبيت(ع) در این بخش از سوره نيز بخوبی موضوعات مطرح شده در سوره را تبيين و تشريح نموده اند. واژگان تحقیق این پژوهش عبارتند از: تفسير اثری، روایات تفسیری اهلبیت(ع)، سوره حشر، منافقان و اهل الکتاب.
دانلود