بررسی تحلیلی گونه های تقلید در قرآن و حدیث
80 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : هما برنج کوبان
چکیده انسان از بدو خلقت برای زندگی خود ، از طبیعت تقلید کرده است . مطالعات روان شناسی نشان می دهد که تقلید ، ریشه در روحیات انسانی دارد و در قدرت یادگیری و توانائی های ذهنی او مؤثر بوده است . از این جهت تقلید و تخصص در جوامع بشری ، امری ضروری و مسلم است ، و نوعی مبادله معلومات و ارزشهای انسانی می باشد تا انسانها از استعدادهای مختلف و نبوغ و معلومات یکدیگر استفاده نمایند . تقلید به معنای پیروی از قول و عقیده دیگری ، دارای ابعاد و اقسامی است که برخی از آنها مطلوب و خردگرایانه و بر اندیشه صحیح استوار است ، و برخی ممنوع بوده و عبارت از پیروی کورکورانه و بی پایه و ناشی از جهل و وابستگی های غیرمنطقی است . در این نوشتار با ذکر آیات مرتبط با تقلید و بررسی تفاسیر شیعه در این مورد ، ثابت می گردد که قرآن کریم به همه این جهات توجه کرده است . بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید و بر اساس آن، تقلید در همه معارف دینی نیست . بخش اصول دین از طریق معرفت ، یقین و برهان قابل دریافت است و تقلید به ساحت آن راه ندارد ، بلکه صرفاً در بخشی از معارف دینی ، آن هم در احکام فرعی فقهی ، جاری است که طبق شرایطی خاص مجاز می شود . تقلید هرگز به معنای اطاعت چشم و گوش بسته نیست ، بلکه عملی است که از روی آگاهی و با ملاکهای علمی و عقلی انجام می گیرد و هدف اصلی تقلید مطلوب از دیدگاه اسلام ، با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام ، دستیابی به حق و حقیقت است . کلید واژه : تقلید در آیات قرآن ، آگاهی ، تقلید در حدیث ، انسان ، فقه .
دانلود