ماهیت عقل از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسى با تأکید بر شروح آنها بر اصول کافى
56 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عقل و تعقل از جایگاه بلندى در منابع اصیل اسلامى برخوردار است. قرآن کریم در موارد متعددى آن را مورد توجه قرار داده و در منابع شیمى (بر خلاف منابع اهل سنت که در مهمترین آنها کتاب و یا حتى بابى به این موضوع اختصاص نیافته) توجه خاصى به عقل شده است، تا جایى که مهمترین منابع روایى و معرفتى شیعه یعنى کتاب کافى اولین بخش خود را به موضوع عقل اختصاص داده است، اما از آنجا که معانى عقل در حوزه‏هاى مختلف گوناگون است و هر عالمى معناى خاصى براى آن در نظر گرفته، بازشناسى معناى صحیح عقل از غیر صحیح آن کارى است بس دشوار، از این رو لازم است براى فهم معانى صحیح عقل به خصوص معانى در نظر گرفته شده از آن در روایات چاره‏اى اندیشیده شود. براى حل این مشکل کتاب اصول کافى به همراه شرح‏هاى نوشته شده بر آن به عنوان منبع معیار در نظر گرفته شده است که ازمیان این شرح‏ها دو شرح علامه مجلسى و ملاصدرا از برجستگى خاصى برخوردارند و این دو عالم بزرگوار هر یک نماینده یک مکتب فکرى هستند، به همین خاطر به بررسى دیدگاه این دو عالم بزرگوار درباره معانى عقل و چگونگى تطبیق این معانى بر روایات اصول کافى پرداخته شده است و معانى شش گانه‏اى که هر یک از این دو عالم شیعى براى عقل در نظر گرفته به همراه چگونگى تطبیق آنها بر روایت مورد توجه و ارزیابى قرار گرفته است. کلید واژه: عقل، تعقل، شرح ملاصدرا بر کافى، شرح مجلسى بر اصول کافى.