جامعیت قرآن
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه الزهراء
نام استاد/نام دانشجو : عذرا طباطبایی
مقوله جامعیت دین از مباحث مهم و سرنوشت ساز در مجموعه مباحث توصیف و تبیین دین ، در دوران معاصر است . این بحث از سویی به موضوع معرفت شناسی دینی باز می گردد و توصیفی خاص در ارائه نیاز بشری و ضرورت حضور دین در صحنه های مختلف را نشان می دهد و از سوی دیگر ، ارتباط جامعیت دین بامساله زمان و مکان و دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی رابیان می کند . جامعیت دین ، مساله ای کلامی است و در کلام جدید در بحث انتظار از دین و قلمرو دین مورد بحث قرار می گیرد و بین کمال دین ، جاودانگی دین و مساله جامعیت رابطه برقرار می شود . برای اثبات جامعیت هم می توان دفاع عقلانی نمود و هم می توان از متن دین و نصوص و کلمات دین، شاهد آورد . در هر حال ، اثبات جامعیت، در حقیقت ، دفاع از حضور گسترده و مستمر دین در ابعاد مختلف در جوامع انسانی است . جامعیت ، یعنی وجود مجموعه رهنمودها و دستوراتی که پاسخگوی نیازهای انسان در راه دستیابی به سعادت و خوشبختی در هر عصر و زمان باشد که اگر آن گفته ها و دستورات و شرح مقررات نباشد ، انسان به سعادت و تکامل نمی رسد . دین و وحی ، ترسیم کننده ارتباط انسان با خدا و عالم غیب و پاسخگوی مشکلات فکری و تنظیم کننده جنبه های مختلف حیات فردی و جمعی در زمینه هایی است که سعادت اورا فراهم کند . نیازهایی که عقل از درک آن عاجز و یادر سرگردانی است نمی تواند تصمیم بگیرد و یا اگر بخواهد تجربه کند ، به قیمت نابودی و اضمحلال اوتمام شود ...
دانلود