ترجمه و تحلیل فصل اول کتاب علم التفسیر و مقایسه آن با تفسیر قرآن
75 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
نام استاد/نام دانشجو : علی نجفی نژاد
رساله حاضر به سیر پیدایش و تکامل علم تفسیر کتاب مقدس از ابتدا تا عصر حاضر و مقایسه آن با تاریخ تفسیر قرآن پرداخته است. کتاب مقدس یا عهد قدیم و جدید، برای روشن شدن مقاصدش، همانند قرآن کریم نیازمند به تفسیر است. به همین جهت یهودیان و مسیحیان، در این زمینه کوشش ها و آثار فراوانی از خود به جای گذاشته اند. دکتر فهیم عزیز در فصل اول کتاب علم التفسیر خود، ضمن گزارشی از این فعالیت ها مهم ترین مکاتب تفسیری دین یهود و تأثیر آن بر تفسیر مسیحیان از عهد جدید و نیز تحولات جدید تفسیری و هرمنوتیکی و نقد های تخصصی کتاب مقدس را به صورت فشرده، گویا و جامع مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که بخش دوم این رساله به ترجمه این فصل از کتاب اختصاص دارد. در بخش سوم رساله، به تبیین و تحلیل تاریخ تفسیر کتاب مقدس ـ که فهیم عزیز به آن اشاره کرده است ـ و تاریخ تفسیر قرآن پرداخته ایم. در این این بخش در دو فصل ارائه شده است. فصل اول نقاط مشترک در تاریخ تفسیر کتاب مقدس و قرآن ذکر شده است در این راستا با توجه به حجم رساله و کثرت مطالب، ناگزیر شده ایم که به ذکر کلیات اکتفا کنیم. فصل دوم به چالش های تفسیری کتاب مقدس و قرآن اختصاص دارد. در این فصل برخی از شیوه های تفسیری که در تاریخ تفسیر قرآن عمومیت نیافته است و یا قابل اجرا شدن نیست، اشاره شده است و در پایان یک نمونه شیوه تفسیری را که در کتاب مقدس وجود دارد و مسلمانان نه تنها از آن روش استفاده نکرده اند، بلکه به نقد و بررسی آن نیز پرداخته اند، آورده ایم.
دانلود