آیا اهداف انبیاء و هدف از بعثت آنها یکسان است،
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : ابوالفضل صمدی
بحث در پیرامون اهداف انبیاء و هدف از بعثت آنها است، که بیان داشتیم که این موضوع درقرآن کریم هم آیات مربوط به نبوت عامه و هم آیات مربوط به نبوت خاصه را شامل می گردد. و اهداف انبیاء و هدف از بعثت آنها را یکسان گرفتیم و بیان داشتیم که موضوع وغایتشان واحد است. واین دو را به چهاربخش منقسم نمودیم که عبارتند از: 1- اهداف اجتماعی 2- اهداف اخلاقی 3- اهداف فرهنگی 4- اهداف سیاسی که هریک را به چند بخش منقسم نمودیم، و پیرامون هرکدام شرح دادیم