تاثیر انبیا در تاریخ بشریت از دیدگاه قرآن کریم
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : رضا فقیه زاده
سخن دربارة تأثیر انبیا در تاریخ بشریّت است. اینکه ظهور و بروز انبیا چه تأثیری در جوامع بشری داشته است؟ مهمترین کارهای انبیا در طول تاریخ چه بوده، وچه آثار عملی درپی داشته است؟ آیا انبیا نسبت به آرمانهایشان انسانهای موفّق تاریخ بوده اند، یا ناکامان و شکست خوردگان عرصة بشریّت؟ این تحقیق برآنست که تأثیر انبیا در جوامع بشری را از دیدگاه قرآن کریم مورد تحلیل وبررسی قرار دهد. و در پی ارائة این دیدگاه است که بعثت انبیا بالأخص رسول اکرم (ص) قافلة بشریّت را به سر منزل مقصود از خلقت که معرفت و عبادت خداوند متعال می باشد، نزدیک نموده است. همچنین، توجّه به محتوای دعوت وتعلیمات انبیا که درسرلوحة آن دعوت به توحید است،و از طرف ديگر توجّه به واقعيّتهاي عيني تاريخی، گوياي اين مطلب است که انبيا (ع) در زمينه هاي مختلف علمی،اخلاقی،فرهنگی،اجتماعی واعتقادی بالأخص در زدودن شرک وبت پرستی وحاکم کردن توحید بر اندیشة انسانها بسیار موفّق عمل کرده اند. واژگان کليدی: نبوّت - سیرة نبوی - کارکردهای نبوت- نقش دین - تفسیر موضوعی .
دانلود