علم تفسیر از دیدگاه مفسران قرآن و کتاب مقدس
90 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : نجفی نژاد