معناشناسی و تفسیر قرِآن کریم
113 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه طیبی نیا
توجه به معنی و معنی شناسی، در میان دانشمندان حوزه فلسفه، منطق و زبان شناسی دیر زمانی است که رونق دارد. این دانش، در پی کشف چگونگی ساماندهی اطلاعات و دانسته های فراوان در متن و کلام و بررسی تأثیر معنایی آنها در خواننده و شنونده است. یکی از اهداف معناشناسی،روشمند کردن مطالعه و بررسی متون یا کلام است. نکته دیگر معناشناسی نه رقیب علوم دیگر و نه جانشین آنهاست؛ به بیان دیگر اگر برای متن «معنای ابتدایی» و «معنای ثانوی» قائل باشیم، معناشناسی در جستجوی معنای ابتدایی و شناساندن آن دارد و دستیابی به معنای ثانوی را به عهدۀ علوم دیگر چون تفسیر به انجام می رساند. ازسوی دیگر تفسیر، بیان و اظهار کردن است. تفسیر به معنای کشف و برداشتن پرده ابهام و نشان دادن معنای ظاهری و درونی لفظ است، خواه به زبان آید خواه به قلم. طبیعی است که میان این دو ارتباط برقرار گردد و همپوشی های آن آشکارگردد. در این رساله سعی خواهد شد که به کشف رابطه تفسیر و معناشناسی بپردازیم و روشن سازیم که معناشناسی به عنوان دانشی جدیدو نوپا چه همپوشی‌هایی با علم تفسیر دارد و می‌تواند در تفسیر چگونه کاربرد داشته باشد. همچنین روشن خواهیم کرد که میان مفسران و دانشمندان اسلامی مباحث معناشناسی از پیش مطرح بوده است. افزون بر این، تلاش خواهیم کرد تا مسایل جدیدی که در معناشناسی مطرح شده و در تفسیر مورد توجه نبوده، و بایسته است که این مسایل جدید را که فهم آیات قرآن تأثیر جدی دارد، شناسایی و نمونه هایی ازآن را نشان دهیم .
دانلود